Vedtægter


Vedtægter for Landbrugets Seniorklub, Kronjylland.


§ 1. Navn og Hjemsted.

Klubbens navn er Landbrugets Seniorklub, Kronjylland.

Klubbens hjemsted er den til enhver tid værende formands adresse.


§ 2. Formål.

At virke for aktiv og udbytterig tredje alder for nuværende og

tidligere landmandsfamilier, samt øvrige interesserede.


§ 3. Optagelse af medlemmer.

Alle som sympatisere med klubbens formål, kan optages som medlemmer.


§ 4. Kontingentet.

Kontingentets størrelse fastsættes af bestyrelsen.


§ 5. Bestyrelsens sammensætning.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på klubbens generalforsamling.

Valgperioden er 2 år.

Der vælges 2 i ulige år og 3 i lige år.

Der vælges 2 suppleanter til bestyrelsen. Disse vælges for 2 år. Der vælges en hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Det er ikke påkrævet at kasserer og sekretær er bestyrelsesmedelemmer.

Bestyrelsen indkaldes, når formanden skønner det nødvendigt eller 3 af bestyrelsesmedlemmerne stiller forslag herom.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen træffer bestemmelse om eventuel deltagelse i overordnede foreninger.

Formanden tegner seniorklubben.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.


§ 6. Kontakt.

Klubben arbejder hovedsagelig inden for det oprindelige Kronjysk Landboforenings område, som en selvstændig klub med egen økonomi.

Klubbens arrangementer offentliggøres ved udsendelse af årsprogram til samtlige medlemmer.

Bestyrelsen kan beslutte evt. samarbejde til anden side.


§ 7. Regnskab og revision.

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

Generalforsamlingen vælger 2 medlemmer som revisorer. Valgperioden er 2 år.

Der vælges 1 revisor hvert år.


§ 8. Generalforsamling.

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Den ordinære generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Stemmeberettiget og valgbar er alle medlemmer, der har betalt kontingent.


Dagsorden skal minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af stemmetællere og dirigent.

2. Beretning om klubbens virksomhed.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

4. Forslag til næste års arrangementer.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Eventuelt.


Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamling foretages senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt bestyrelsen finder det påkrævet, eller mindst 10 medlemmer fremsætter skriftlig og begrundet ønske herom.


Valg afgøres ved almindelig stemmeflertal ( en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) blanke stemmer medregnes ikke.

Afstemning foregår skriftligt, men forslag kan være mundtlige.


§ 9. Vedtægtsændringer.

Vedtægtsændring og opløsning af Seniorklubben kan kun vedtages på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger, med mindst 1 måneds mellemrum og kan kun gennemføres såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer derfor.

Ved seniorklubbens eventuelle opløsning, tager den opløsende generalforsamling stilling til anvendelse af klubbens midler, alt under hensyntagen til formålsparagraffen.


Således vedtaget på Seniorklubbens generalforsamling den 7. marts 2017.


Eskild Gundersen          Peter Larsen          Karen Nielsen          Harald Olsen        Niels Chr. Larsen