Generalforsamling 2021

Tilbage til Forsiden

Tilbage til GeneralforsamlingerReferat fra ordinær generalforsamling den 24. juni 2021 på

Restaurant Skovbakken


Dagsorden:


  1. Valg af dirigent og stemmetællere:
   Anne Marie Maagaard blev valgt til dirigent.
   Hanne Hansen, Karl Christensen og Eskild Gundersen blev valgt til stemmetællere.

  2. Beretning om Seniorklubbens virke ved formanden
   Formanden orienterede om et usædvanligt år, som var meget påvirket af corona. Således blev flere af vores foredrag aflyst. Nogle bliver forsøgt gennemført i slutningen af 2021.
   Vi fik dog med nød og næppe vores generalforsamling 2020 gennemført. Herudover havde vi besøg af ”Familien på farten” og vores julefrokost blev gennemført med diverse restriktioner.
   Formanden takkede Laurs Lopdrup (som var fraværende) for hans tid i bestyrelsen. Laurs blev ramt af en blodprop og kunne derfor ikke fortsætte i bestyrelsen. I stedet tiltrådte Ole Klejs Hansen.
   M.h.t. turen til ”De Danske Øer” blev det oplyst, at der alene var 14 pladser tilbage og at ”først til mølle” princippet var gældende.
   Formanden sluttede med at takke bestyrelse og ikke mindst medlemmerne for samarbejde, samvær m.v.

   Eskild Gundersen spurgte til Landsforeningen og formanden svarede, at denne også var underlagt corona restriktioner. Generalforsamling aflyst 2020 og måske også 2021.
   Ole Klejs Hansen gjorde opmærksom på Landsforeningens tur til USA.

   Beretningen taget til efterretning.

  3. Fremlæggelse af klubbens regnskab ved kassereren.
   Kassereren gennemgik regnskabet, som blev godkendt.

  4. Behandling af indkomne forslag:
   Der var ikke indkomne forslag

  5. Valg af bestyrelse og revisor:

   A. Valg af bestyrelse:
   På valg var Herluf Skjøtt og Laurs Lopdrup. Begge ønskede ikke genvalg.
   Til bestyrelsen blev valgt Ole Kleis Hansen (52 stemmer) og Hans Knudsen (31 stemmer)
   Som suppleant er Verner Tvedegaard (valgt i 2020 for 2 år) Ny suppleant blev Bente Marthedal.

   B. Valg af revisor
        På valg var Karl Christensen. Blev genvalgt

   C. Valg af revisorsuppleant
        Valgt blev Bente Marthedal

  6. Forslag til næste års program:
   Der blev uddelt sedler. Disse vil blive behandlet på næste bestyrelsesmøde.

  7. Eventuelt:
   Der blev spurgt til, hvor mange medlemmer der var i foreningen. Formanden oplyste, at der var 136 under forudsætning af, at alle betalte kontingent.

   Næstformanden takkede formanden for nogle gode år med godt samarbejde. Vi kommer til at savne dig.
   Formanden og næstformanden vil tage ud til Laurs Lopdrup med en hilsen og takke for hans tid i bestyrelsen.

   Eskild Gundersen orienterede om krolf.


  Afslutningsvis takkede formanden for god ro og orden under generalforsamlingen.


  ------------------------------------------

  Efter snitter, lagkage og kaffe var der ”foredrag og sang”  af Renè Schmidt om forfatteren Jeppe Aakjær


  24.06.2021  Else Rasmussen (Referent)