Generalforsamling 2020

Tilbage til Forsiden

Tilbage til GeneralforsamlingerReferat fra ordinær generalforsamling den 11. marts 2020 på

Restaurant Skovbakken


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere:
       Anne Marie Maagaard blev valgt til dirigent.
       Inga Møller, Karl Kristensen og Jens Sørensen blev valgt til stemmetællere.

 2. Beretning om Seniorklubbens virke ved formanden
       Formanden orienterede om årets arrangementer.M.h.t. turen til Berlin er det
       uafklaret om denne kan gennemføres (antal deltagere/coronavirus).
       Formanden kom med en appel til os alle om, at vi skulle forsøge at skaffe nye
       medlemmer, da der er en lille tilbagegang i antal. Gennemsnitsalderen er p.t. 79,7 år.
       Der er 9 medlemmer over 90 år. Alderspræsidenten var ikke til stede.
       MOBILPAY: bliver en realitet.
       BEMÆRKNINGER: Vi skal måske sørge for, at vore ture ikke bliver så lange.

  Beretningen taget til efterretning.

 3. Fremlæggelse af klubbens regnskab ved kassereren.
       Kassereren gennemgik regnskabet, som blev godkendt.

 4. Behandling af indkomne forslag:
       Der var ikke indkomne forslag

 5. Valg af bestyrelse og revisor:

  A. Valg af bestyrelse:
       På valg var Harald Olsen, Anna Marie Maagaard og Else Rasmussen
              Alle 3 blev genvalgt uden skriftlig afstemning.
              Som suppleant blev valgt Verner Tvedegaard for 2 år.

  B. Valg af revisor
              På valg var Inga Møller (ønskede ikke genvalg
              Valgt blev Hanne Klejs

  C. Valg af revisorsuppleant
              Valgt blev Jens Sørensen

 6. Forslag til næste års program:
       Der blev uddelt sedler. Disse vil blive behandlet på næste bestyrelsesmøde.

 7. Eventuelt: Eskild Gundersen spurgte til, hvem der deltog i Landsforeningens årsmøde.
  Formanden orienterede kort om seniorklubbens underskud.
  Kassereren omtalte mobilpay, som ville koste ca. 8-10 kr. om året pr. medlem, som bruger muligheden.

Afslutningsvis takkede formanden for god ro og orden under generalforsamlingen.

------------------------------------------

Efter snitter og kaffe var der foredrag af Christian Medom over emnet: Fra gadebetjent til et liv i PET


11.03.2020
Else Rasmussen (Referent)