Generalforsamling 2019


Tilbage til Forsiden


Tilbage til GeneralforsamlingerReferat fra ordinær generalforsamling den 7. marts 2019 på Restaurant Skovbakken.


   Dagsorden:

1.Valg af dirigent og stemmetællere

   Anne Marie Maagaard blev valgt til dirigent.

   Inga Møller, Karl Kristensen og Eskild Gundersen blev valgt til stemmetællere.


2.Beretning om Seniorklubbens virke ved formanden.

   Beretningen blev taget til efterretning.

   Formanden orienterede om turen til Østrig og fremhævede angående afbudsforsikring og

    Blå sygesikringsbevis.


3.Fremlæggelse af klubbens regnskab ved kassereren.

   Kassereren gennemgik regnskabet, som blev godkendt.


4.Behandling af indkomne forslag.

   Der var ingen indkomne forslag.


5.Valg af bestyrelse og revisor:

   A.Valg af bestyrelse:

       På valg var Herluf Skjøtt og Peter Larsen.

       Herluf Skjøtt modtager genvalg.

        Peter Larsen modtager ikke genvalg.

       Valgt blev Herluf Skjøtt og Laurs Lopdrup.

    B.Valg af suppleant

        På valg var Inge Marie Frederiksen.

        Ole Klejs Hansen blev valgt for 2 år.

    C.Valg af revisor

        På valg var Karl Christensen.

        Karl Christensen blev genvalgt.

    D.Valg af revisorsuppleant.

        På valg var Jens Sørensen.

        Jens Sørensen blev genvalgt.

6. Forslag til næste års program.

    Der blev uddelt sedler til forslag fra salen. Disse er indsamlet og vil blive gennemgået på

    et senere bestyrelsesmøde.

7.Eventuelt.

   Gurli Gundersen fortalte kort om krolf på Randers Fjord Golfklub.


Der deltog 72 i generalforsamlingen.

Klubben var vært ved snitter, øl, vand og kaffe.

Efter generalforsamlingen var der sangtime med organist ved Enghøj Kirke, Britta Nedergaard Hansen.


08.03.2019 – Else Rasmussen